Podmínky ochrany osobních údajů

Tento dokument je dostupný pouze v českém jazyce.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajù podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu tìchto údajù (dále jen: 'GDPR') je Chytrý Kvíz s.r.o., IÈ 05177634 se sídlem Mlýnská 326/13, 60200 Brno (dále jen: 'správce').

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Mlýnská 326/13, 60200 Brno
telefon: +420 776 557 371
email: info@chytrykviz.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobì; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na urèitý identifikátor, například jméno, identifikaèní číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvkù fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval povìřence pro ochranu osobních údajù.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÙ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše jméno, telefonní číslo, email, IP adresu a síťové identifikátory uložené v Cookies. Další údaje zpracovává pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy a ze zákonných důvodů.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
- Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, na zajištění bezproblémového průběhu poskytovaných služeb a chodu technických prostředků a pro zjištění zdrojů návštěvnosti webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a nebo pro řešení situací, ve kterých je nutné změnit parametry objednávky nebo není možné ji vyřídit ve stanovený termín
- Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
- Zajištění bezproblémového provozu webové stránky, zejména ochrana prostředků správce před nadměrným nebo nežádoucím využíváním a přehled o využívání technických prostředků a jeho zdrojích.
- Zjištění zdrojů návštěvnosti webové stránky za účelem optimalizace její rychlosti a dostupnosti a za účelem vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Správce uchovává osobní údaje pro zajištění bezproblémového provozu webové stránky a pro zjištění zdrojů její návštěvnosti po dobu 14 měsíců.

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání služeb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování webové prezentace a s tím související služby,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující služby nezbytné pro provoz společnosti (zejména nikoliv však výlučně účetní, právní a poradenské služby).

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je společnost Google za účelem poskytování cloudových služeb.

6. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaný přenos dat, pravidelná kontrola bezpečnosti serverů, omezený přístup k technickým prostředkům a údajům v listinné podobě a další související opatření

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Používáním webové stránky www.chytrykviz.cz souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů (IP adresa, síťové identifikátory) nezbytných pro zajištění bezproblémového provozu technických prostředků a zjištění zdrojů návštěvnosti webové stránky.

2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo založením účtu na webových stránkách www.chytrykviz.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.